Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700
    Fax: 434 1212
    dalir@dalir.is

Samþykkt um fráveitu í Dalabyggð


 I. kafli

Gildissvið

 

1. gr.

Samþykkt þessi gildir um fráveitu í Dalabyggð og rotþrær. 

II. kafli

Um fráveitur og rotþrær

 

2. gr.

Dalabyggð starfrækir fráveitu, sveitarsjóður kostar rekstur hennar og framkvæmdir við hana. Sveitarstjórn ákveður framkvæmdir við fráveitu og veitir árlega fé á fjárhagsáætlun til reksturs og framkvæmda við hana.

 

Sveitar­stjóri fer með umsjón, framkvæmdir og rekstur fráveitu sveitar­félagsins í umboði sveitarstjórnar.

 

3. gr.

Skilgreiningar:

Fráveita: Leiðslukerfi og búnaður til meðhöndlunar skólps.

Fráræsi húseigna: Fráræsi frá inntaki húss að skilgreindu fráveitukerfi

sveitarfélagsins.

Fráveituvatn: Vatn ( skólp,ofanvatn,vatn frá upphitunarkerfum húsa o.fl.) sem veitt er í fráveitur.

Skólp: Húsaskólp og iðnaðarskólp eða blanda húsaskólps eða iðnaðar­skólps og/eða ofanvatns.

 

4. gr.

Fráveitan veitir fráveituvatni, sem getur verið húsaskólp, iðnaðar­skólp, ofanvatn, kælivatn og ræsisvatn, um fráveitulagnir frá byggð til viðtaka.

Einföld fráveita veitir skólpi og ofanvatni saman í einni fráveitulögn, en tvöföld fráveita veitir skólpi og ofanvatni í tveimur aðskildum samliggjandi fráveitulögnum.

 

Sveitarsjóður á allar holræsalagnir fráveitu, útrásir, stofnræsi, götuholræsi, ofanvatnsræsi í götum sveitarfélagsins og opnum svæðum og götufráræsi að fráræsum húseigna. Ennfremur allan fráveitubúnað, brunna, niðurföll, dælustöðvar og hreinsistöðvar.

 

Fráræsi húseigna er eign húseiganda og endar í tengibrunni sem er eign lóðarhafa við lóðarmörk að aðliggjandi götu þar sem fráveita sveitarfélagsins tekur við. Á lóðarblaði skal koma fram staðsetning og tengikóti á stút fráveitu við lóðarmörk.

 

5. gr.

Þar sem fráveita sveitarfélagsins nær til, skal húseigendum séð fyrir götufráræsi frá götuholræsi að lóðamörkum húseigna. Þar sem fráveitan liggur um lóðir, skal séð fyrir tengigrein á holræsalögn. Skipulags- og byggingafulltrúi ákveður legu götuholræsa og tengireina ásamt tengikótum. Sveitarfélaginu er heimilt að tengja hús í þéttbýli við rotþrær ef kostnaðar- eða tæknilegar forsendur krefjast þess. Eru þær eign sveitarfélagsins og á ábyrgð þess.

   

6. gr.

Húseigendum sem eiga húseignir við vegi eða opin svæði, þar sem fráveita sveitarfélagsins liggur, er skylt að leggja á sinn kostnað fráræsi frá húseignum sínum að lóðarmörkum og tengja þau við fráveituna.

 

Húseigendur skulu halda skólpi og ofanvatni aðskildu í tvöfaldri fráveitulögn og tengja hana fráveitu sveitarfélagsins, hvort sem hún er einföld eða tvöföld. Að öðru leyti gilda ákvæði reglugerðar um fráveitur og skólp nr. 798/1999.

 

7. gr.

Þegar ekki er unnt að ná nægilegum halla á fráræsi húseignar að fráveitu sveitarfélagsins við lóðarmörk, skal húseigandi leiða fráveituvatn að brunni, þannig staðsettum, að hægt sé að veita fráveitu­vatni frá honum í fráveitu sveitarfélagsins. Þegar fráveita sveitarfélagsins hefur verið lögð þar sem rotþrær voru áður, skulu húseigendur kosta og tengja fráræsi húseigna við hana sbr. 4. gr.

 

8. gr.

Í dreifbýli þar sem fráveita sveitarfélagsins nær ekki til, skulu húseigendur leiða fráveituvatn frá fráræsum húseigna um rotþrær og siturleiðslur. Húseigandi kostar niðursetningu og annan frágang rotþróa og lagna, leggur til rotþró sem samþykkt er af byggingarfulltrúa og hlotið hefur viðurkenningu Umhverfisstofnunar. Stærð, staðsetning og frágangur rotþróa er háð samþykki Heilbrigðisnefndar Vesturlands.

 

9. gr.

Þegar tengja skal fráræsi húseigna við fráveitu sveitarfélagsins eða veita fráveituvatni frá þeim um rotþró sé þess ekki kostur að tengja fráræsislögn frá húseign við fráveitu, skal sækja um það til skipulags-og byggingafulltrúa á þar til gerðum eyðublöðum, sem þar eru látin í té.  Umsóknir skulu undirritaðar af húseigendum eða fullgildum umboðsmönnum þeirra, ásamt pípulagningarmeistara þeim, sem verkið á að vinna.  Umsóknum skulu fylgja teikningar af fráveitulögnum húsa og lóða og fráræsum frá húseignum sem tengja fráveitu sveitarfélagsins. Umsóknum um rotþrær skulu fylgja teikningar, er sýni gerð þeirra og staðsetningu og siturleiðslur að viðtaka, auk teikninga af fráveitulögnum húsa og lóða.  Rotþró skal valinn þannig staður að auðvelt sé að komast að henni með tæki til hreinsunar.

 

10. gr.

Teikningar skulu fylgja almennum reglum um hönnun fráveitulagna í húsum sbr. byggingareglugerð, íslenskan staðal og byggingarskilmála.  Allt efni skal standast kröfur um efni og vinnu sem gerðar eru á hverjum tíma.

 

11. gr.

Skipulags- og byggingafulltrúi sveitarfélagsins skal hafa eftirlit með því að fráveitulagnir frá húseignum séu lagðar samkvæmt samþykktum teikningum. Áður en lagnir eru huldar, skal taka út og viðurkenna fráræsi frá húseignum og tengingar þeirra við fráveitu sveitarfélagsins eða rotþrær.

 

12. gr.

Eigendum fasteigna er skylt að hlíta því, að lagnir fráveitu sveitarfélagsins séu lagðar um lóðir þeirra og lönd og á þeim fari fram nauðsynlegt viðhald. Dalabyggð er skylt að halda raski í lágmarki, ganga snyrtilega um og færa allt til fyrra horfs eins og við verður komið.

 

13. gr.

Húseigandi annast allt viðhald fráræsis húsa og rotþróa á sinn kostnað, er skylt að halda þeim vel við og tryggja að þær stíflist ekki.

 

Óheimilt er að láta í fráveitu sveitarfélagsins hvers kyns spilliefni, olíur, bensín, lífræn leysiefni eða annað það sem skemmt getur eða truflað rekstur fráveitukerfisins. Um mengunarvarnir fer samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, með síðari breytingum, og reglugerða settra samkvæmt þeim.

 

14. gr.

Hverja rotþró skal hreinsa og tæma eftir þörfum, og ekki sjaldnar en annað hvert ár, og skal húseigandi tryggja greiðan aðgang að þeim.

 

Hreinsun fer fram á vegum Dalabyggðar eða þess aðila sem falin er framkvæmd verksins og skal hann hafa starfsleyfi heilbrigðisnefndar til að annast verkið. Skipulags- og byggingafulltrúi sveitarfélagsins ákveður verktilhögun og annað sem skiptir máli til að tryggja góðan árangur og Heilbrigðisnefnd Vesturlands hafa eftirlit með framkvæmd hreinsunar.

 

15. gr.

Dalabyggð annast alla meðferð seyru í sveitarfélaginu í samræmi við reglugerð nr. 799/1999 um meðhöndlun seyru. Sveitarstjórn er heimilt að fela öðrum aðilum sem hafa til þess starfsleyfi heilbrigðisnefndar að annast meðhöndlun seyru í umboði sveitarstjórnar.

 

16. gr.

Þar sem húseignir í dreifbýli liggja utan vega sem þola umferð hreinsibíla og ekki er kleift að koma þeim að rotþróm er tæming rotþróa á ábyrgð og umsjón húseigenda.

 

17. gr.

Þar sem hætta er á að fráveituvatn frá fráveitu sveitarfélagsins flæði til baka um fráræsislagnir frá húseigendum vegna vatnsyfirborðsris af völdum ofanvatns eða hárrar sjávarstöðu skulu húseigendur koma fyrir sjálfvirkum flóðalokum við gólfniðurföll.

III. kafli

Um fráveitu og rotþróargjald

 

18. gr.

Sveitarfélaginu er heimilt að innheimta stofngjald vegna tengingar og lagningar frárennslislagna frá lóðamörkum húseigenda við holræsakerfi sveitarfélagsins. Gjaldið skal ákveðið í gjaldskrá sem sveitarstjórn setur að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar og birtir í B-deild  Stjórnartíðinda í samræmi við ákvæði laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, sbr. og X. kafla vatnalaga nr. 15/1923. Tengigjald skal innheimt við veitingu byggingarleyfis.

 

19. gr.

Af öllum fasteignum í þéttbýli Dalabyggðar,  skal greiða árlega fráveitugjald og skal því m.a. varið til þess að standa straum af kostnaði við fráveitu bæjarins.

 

20. gr.

Álagningarstofn fráveitugjalds skal vera fasteignamat húsa, mannvirkja, lóða og landa skv. lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 94/1976, með síðari breytingum.

 

21. gr.

Fráveitugjald greiðist af skráðum eiganda fasteignar ef um eignarlóð er að ræða en af leigutaka ef um leigulóð er að ræða og bera þessir aðilar ábyrgð á greiðslu gjaldsins.Gjald þetta skal ákveðið með sérstakri gjaldskrá sem sveitarstjórn setur og birtir í B-deild Stjórnartíðinda í samræmi við ákvæði laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Fráveitugjaldið innheimtist á sama hátt og önnur fasteignagjöld til sveitarfélagsins.

 

22. gr.

Fráveitugjald má taka lögtaki og má gera lögtak í hinni skattskyldu eign án tillits til eigendaskipta. Nýtur fráveitugjald lögveðsréttar í lóð og mannvirkjum næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði.

 

23. gr.

Fyrir hreinsun og tæmingu á rotþróm í dreifbýli skal húseigandi greiða útlagðan kostnað sveitarfélagsins vegna verksins. Gjald má aldrei vera hærra en svo að nemi sannanlegum kostnaði við verkið. Gjald þetta er sett í gjaldskrá skv. 5. mgr. 25. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar. Gjaldskrá er birt í B-deild Stjórnartíðinda.

 

24. gr.

Sveitarstjórn er heimilt að nýta sér heimild í 2. mgr. 87. gr. vatnalaga nr. 15/1923 um sérstaka ívilnun gjaldanna og sérstakt aukagjald þar sem þannig háttar til. Aukagjald þetta má þó aldrei vera hærra en svo að nemi sannanlegum kostnaði við verkið. Einnig er sveitarstjórn heimilt að nýta sér heimild sbr. lög nr. 37/1995 um niðurfellingu eða lækkun til tekjulítilla elli- og örorkulífeyrisþega.

 

25.gr.

Um brot á samþykkt þessari fer samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og vatnalögum nr. 15/1923. Mál varðandi brot á samþykkt þessari skal farið með að hætti opinberra mála.

 

26.gr.

Samþykkt þessi er samin og samþykkt af sveitarstjórn Dalabyggðar og staðfestist hér með samkvæmt 25. gr laga nr. 7/1998 um hollustuhætti- og mengunarvarnir, með síðari breytingum og samkvæmt X. kafla vatnalaga nr. 15/1923, til þess að öðlast þegar gildi.

 

Ákvæði til bráðabirgða

Eigendur allra húseigna sem ekki tengjast fullnægjandi rotþróm og liggja utan fráveitukerfa sveitarfélagsins við setningu samþykktar þessarar hafa frest til 1. janúar 2006 til að uppfylla ákvæði hennar.

 

Umhverfisráðuneytinu, 27. febrúar 2004